بیمارستان ایران تحریم ها احمدی نژاد احمدی نژاد

بیمارستان: ایران تحریم ها احمدی نژاد احمدی نژاد هاشمی رفسنجانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هنگامی که زیبا‌کلام، خویینی‌ها و احمدی‌نژاد را به هم می‌دوزد!

دربارۀ رفتارهای احمدی نژاد موارد متعددی را می‌توان مطرح کرد ولی هر چه باشد دخلی به خویینی‌ها ندارد. همان گونه که راجع به خویینی‌ها هم اگر نقدی یا سخنی مطرح شود

هنگامی که زیبا‌کلام، خویینی‌ها و احمدی‌نژاد را به هم می‌دوزد!

هنگامی که قشنگ کلام، خویینی ها و احمدی نژاد را به هم می دوزد!

عبارات مهم : روزنامه

دربارۀ رفتارهای احمدی نژاد موارد متعددی را می توان مطرح کرد ولی هر چه باشد دخلی به خویینی ها ندارد. همان گونه که راجع به خویینی ها هم اگر نقدی یا سخنی مطرح شود احمدی نژاد قبل از ریاست جمهوری جایی ندارد مگر همان بخش روزنامۀ سلام.

دکتر صادق زیباکلام در رد اصالت رفتارهای اعتراضی یا به تعبیری معرکه گیری های اخیر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری سابق کشور عزیزمان ایران گفته است: «همان گونه که موسوی خویینی ها را اصلاح طلب نمی دانم، احمدی نژاد را نیز آزادی خواه نمی دانم. چون نه خویینی ها وظیفه خود را با دهه 60 روشن کرده و نه احمدی نژاد وظیفه خود را با آن هشت سال».

با همه علاقه ای که به خاطر صراحت لهجه به این استاد دانشگاه دارم و با امید به عوض کردن حکم صادره راجع به ایشان( با توجه به سخنان رهبری در مشهد در تاکید بر آزادی بیان ) گزاره نقل شده است ازجناب قشنگ کلام و استناد و شبیه سازی ایشان ولی مایه شگفتی است زیرا:

هنگامی که زیبا‌کلام، خویینی‌ها و احمدی‌نژاد را به هم می‌دوزد!

1 – نه موسوی خویینی ها در ابتداعنوان اصلاح طلب را جهت خود برگزیده و نه احمدی نژاد خود را آزادی خواه توصیف می کند.

موسوی خویینی ها و دیگر روحانیون پایه گذار مجمع روحانیون مبارز و انشعابی از جامعه روحانیت مبارز با اصطلاح «چپ اسلامی» یا «چپ سنتی» آشنا می شدند و اصطلاح «اصلاح طلب» را روزنامه جامعه به سردبیری شمس الواعظین باب کرد و خود آقای خاتمی هم اوایل به کار نمی برد و اول بار پای دیوار چین بود که از این اصطلاح استفاده کرد.

دربارۀ رفتارهای احمدی نژاد موارد متعددی را می‌توان مطرح کرد ولی هر چه باشد دخلی به خویینی‌ها ندارد. همان گونه که راجع به خویینی‌ها هم اگر نقدی یا سخنی مطرح شود

محمود احمدی نژاد نیز می کوشد یا می کوشید خود را ذیل گفتمان عدالت توصیف کند و با ادعا یا عنوان عدالت طلبی به صحنه آمدند.

این که خواستار آزادی رفقای خود شده است به این معنی نیست که آزادی خواه شده است هست. درست است که بر کلمه «آزادی»بیش از گذشته تاکید می ورزد ولی نمی توان آزادی را تنها در شکل لیبرالی آن تحویل و تاویل کرد.

نویسنده این سطور البته به او علاقه و ارادتی ندارد ولی خواست یا آرزوی او جهت آزادی رفقایش را که یکی را در حد مراد می ستوده و می ستاید نمی توان الزاما به آزادی خواهی ترجمه کرد تا بر اساس آن به نقد و نفی آن پرداخت. البته که می توان پرسید اگر پرونده حمید بقایی فرجام دیگری داشت آیا باز هم صدای او درمی آمد یا نه ولی این که افراد نسبت به گرفتاری نزدیکان و بستگان خودشان تصویر العمل صریح تری نشان دهند امری غیر طبیعی نیست.

هنگامی که زیبا‌کلام، خویینی‌ها و احمدی‌نژاد را به هم می‌دوزد!

ضمن این که دو سال 90تا92 هم بخشی از آن هشت سال است و در این دو سال هم ساز ناسازگار با اصول گرایان برکشنده اش را می زد. کما این که در مرداد 90 در همایش «افق رسانه» سخنانی گفت که به مذلق دوستان سابق خوش نیامد و از جمله گفت: «بعضی ها آن قدر خود را مطلق کرده اند که فکر می کنند همه 7 میلیارد مردم دنیا جهنمی اند و فقط آنان بهشتی اند و نمی دانند همین از نشانه های سقوط است».

2- آقای قشنگ کلام اصرار عجیبی دارد که موسوی خویینی های دهه 90 را در سیمای دهه 60 ببیند و نقد کند و از موسوی خویینی های دهه 70 و از نقش تاریخی روزنامه سلام به مدیریت او نگوید و به گونه ای از خویینی های دهه 60 می گوید که اگر کسی نشناسد گمان برد راجع به شیخ صادق خلخالی سخن می گوید.

دربارۀ رفتارهای احمدی نژاد موارد متعددی را می‌توان مطرح کرد ولی هر چه باشد دخلی به خویینی‌ها ندارد. همان گونه که راجع به خویینی‌ها هم اگر نقدی یا سخنی مطرح شود

جالب این که یکی از شاکیان روزنامه سلام در دادگاهی که بعد از 18تیر 78 برگزار شد همین جناب احمدی نژاد بود که به خاطر مطلبی در روزنامه سلام در دوران استانداری اردبیل طرح شکایت کرد و در دادگاه سلام در ردیف اول نشسته و شرح آن در کتاب «اسناد و پرونده های مطبوعاتی دهه 70، عذرا فراهانی» به تفصیل آمده و از این رو می توان گفت موسوی خویینی ها و احمدی نژاد را در یک کاسه گذاشتن با حُسن سلیقه ای که از جناب قشنگ کلام سراغ داریم، نمی خواند.

3- دقیقا مشخص نیست بغض زیباکلام مربوط به کدام حوزه مسوولیت موسوی خویینی ها در دهه 60 است: عضویت در شورای سرپرستی صدا و سیما، نمایندگی مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضویت در هیات رییسه مجلس اول، نمایندگی امام در حج و سرپرستی حجاج ایرانی، دادستانی کل کشور یا پایه گذاری مجمع روحانیون مبارز در کنار مهدی کروبی و سید محمد خاتمی و مهم تر از همه البته نقش او در اشغال سفارت آمریکا در پایتخت کشور عزیزمان ایران و رهبری معنوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام؟

هنگامی که زیبا‌کلام، خویینی‌ها و احمدی‌نژاد را به هم می‌دوزد!

به نظر می رسد حساسیت بر سر آخری باشد ولی اتفاقا از تمام اینها دفاع می کند و دلایل خاص خود را هم دارد و رأی بالای او در مجلس سوم و راه یابی به هیات رییسه به خاطر توجه افکار عمومی در پی ماجرای اشغال سفارت بود.

حدس دیگر این است که در آن وقت او هم مانند خیلی های دیگر به دولت موقت مهندس بازرگان حمله می کرد.زیباکلام خاتمی را مستثنا می کند چون بابت آن سه سرمقالۀ کیهان در مهرماه 1360 تلویحا عذرخواهی کرده ولی خویینی ها دربارۀ مواضع ضد لیبرالی خودچنین نکرده.

تعلق خاطر دکتر زیباکلام به مرحوم بازرگان البته قابل درک است و تعلق خاطر این قلم هم به گواه نوشته های قابل مراجعه کمتر از ایشان نیست. ولی مگر در سال 58 خویینی ها یگانه منتقد بازرگان بود؟ بازرگان تنها بود و درون نهضت آزادی هم از او انتقاد می شد چه رسد به دیگران. کافی است اشاره شود نهضت آزادی هم در تأیید اشغال سفارت آمریکا که به سقوط دولت موقت به ریاست دبیر کل نهضت آزادی انجامید بیانیه صادر کرد. یعنی مهندس بازرگان این قدر تنها بود. بنی صدر حمله می کرد.

صدا و سیمای تحت مدیریت قطب زاده تخریب می کرد. چپ ها و روشنفکران که جای خود داشتند. متاع روز بود حمله به بازرگان و منحصر به خویینی ها نبود. با این منطق می توان دکتر پیمان را هم ملی مذهبی ندانست چون در آن وقت با هفته نامۀ امت به تندی به دولت موقت می تاخت. ولی آیا خویینی های دادستان کل در 4 سال آخر حیات رهبر فقید انقلاب علیه امضا کنندگان بیانیه های محالفت با ادامۀ جنگ اقدام قضایی انجام داده است؟ نویسندۀ این سطور در این باره نخوانده و نشنیده است.

روش آقای زیباکلام مثل این است که تا خود او هم یادداشتی می نویسد یکی بپرسد اول بگویید آیا در دهۀ 50با رژیم شاه مبارزه کردید و به زندان افتادید، بعد توضیح بدهید که آیا روایت سید جواد طباطبایی راجع به نحوه استخدام شما به عنوان استاد دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در دهۀ 60 درست است یا نه ، بعد و البته به لحاظ زمانی مربوط به قبل تر، راجع به مذاکرات خود در کردستان به نمایندگی از دولت موقت توضیح بدهید تا ما باور کنیم حالا و در دهۀ 90 لیبرال هستید. واقعیت این است که تنها موسوی خویینی ها دهه 60 ندارد. دیگران هم دهه 60 و70 و 80 ی هم داشته اند.

کافی است به یاد آوریم در ابتدای سال 58 هنگامی که مهندس بازرگان بر ضرورت نظارت نمایندگان خارجی بر همه پرسی جمهوری اسلامی را مطرح کرد اول کسی که این ایده را نقد کرد و در روزنامۀ آیندگان سرمقاله نوشت محمد قائد بود که گفت دوران نظارت چشم آبی ها به سر رسیده هست. یک روشنفکر تمام عیار و در روزنامۀ آیندگان. بر این اساس هر بار که محمد قائد که زبان تند و تیزی هم دارد و کنایه و طعنه می زند این سرمقاله را به رخ بکشیم؟

واقعیت این است که در آن سال ها فضای غالب همین بود منتها بعضی اثر مکتوب به جای گذاشته اند و بعضی نه.

4- به نظر می رسد مسئله مهم قشنگ کلام نه با خویینی ها که با عباس عبدی است که از نزدیک ترین صورت ها به او و سردبیر روزنامه سلام بوده است و بارها در رسانه ها به هم طعنه زده اند. یا مسئله مهم به خاطر مخالفت خویینی ها با سیاست های هاشمی رفسنجانی در سال های سازندگی هست. اگر چنین است باز بهتر است گفته شود و این دیگر ربطی به دهه 60 ندارد و اتفاقا مربوط به دهه70 است.

5- اصلاح طلبی مد نظر زیباکلام برگردانی از لیبرالیزاسیون است و اصلاح طلبی مورد ادعای خویینی ها هر چند که در ابتدا خود را با این عنوان معرفی نمی کردند ودردهه 80 در قرائت «مشارکت» جلوه می کرد از سر نفی انحصار طلبی ابراز می شد. روشنفکران ولی به سکولاریزاسیون تعبیر کردند و عاملان البته در حد مدرنیزاسیون کافی می دانستند. این برداشت های متفاوت البته است و طبیعی هم هست. ولی به جای نیت خوانی می توان آزادی فعالیت احزاب و رسانه ها را خواست تا در نهایت در انتخابات وزن کشی شود.

کوتاه این که دربارۀ رفتارهای احمدی نژاد موارد متعددی را می توان مطرح کرد ولی هر چه باشد دخلی به خویینی ها ندارد. همان گونه که راجع به خویینی ها هم اگر نقدی یا سخنی مطرح شود احمدی نژاد قبل از ریاست جمهوری جایی ندارد مگر همان بخش روزنامۀ سلام.

عصر ایران/مهرداد خدیر

واژه های کلیدی: روزنامه | اصلاح طلب | آزادی بیان | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs